• Regulamin

§1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Ruda Lepi, dostępny pod adresem internetowym www.rudalepi.pl,
prowadzony jest przez George'a Mwangi. 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość
za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna George Mwangi.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.rudalepi.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług
i umowę o dzieło.

§3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Meissnera 4b/1, 60-408 Poznań
2. Adres e-mail Sprzedawcy: rudalepi@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516 966 789
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.

§4
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której
Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o
innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§5
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka”
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk
“Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6.

§6
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a) Przesyłka kurierska, (InPost kurier, InPost paczkomat, Kurier InPost pobranie) b) odbiór osobisty Poznań
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatności elektroniczne b)płatność za pobraniem w przypadku odbioru osobistego
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§7
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
zastrzeżeniem ustępu 5 i 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta
podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość
żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów
po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”
oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
10. Zawarcie Umowy Sprzedaży oznacza akceptację oraz respektowanie zasad
bezpieczeństwa w posługiwaniu się Produktami. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
oraz instrukcja użytkowania produktów dostępne są na stronie internetowej sklepu. Nie
zastosowanie się do nich może być równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z
prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do reklamacji.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres email
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało
dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli
Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
zwykłym trybie odesłany pocztą.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
b) jeśli produkt został uszkodzony,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy,
f) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy,
g) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 9
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)
jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał
za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
ul.Meissnera 4b/1, 60-408 Poznań.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
oraz
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym (RODO)
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na
to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h
ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  • Sklep zamknięty

Ruda konfiguruje sklep :) Wkrótce nastąpi ponowne otwarcie :D